Vedtægter

VEDTÆGTER for Ezidi Kulturforening i Danmark

 

 • 1. Navn:
  • Foreningens navn er ”Ezidi Kulturforening i Danmark”.

 

 • Foreningens hjemsted er i Københavns Kommune.

 

 • Foreningen er landsdækkende og kan stifte lokalafdelinger i andre dele af landet.

 

 

 • 2. Formål:

2.1     Foreningen har til formål:

2.2     At arbejde for at være et samlende punkt for alle Ezidiere i Danmark og skabe

kendskab og forståelse for Ezidi-kultur og traditioner i Danmark.

2.3     At arbejde for at få Ezidi-trossamfundet godkendt i Danmark.

2.4     At arbejde for og varetage medlemmernes interesser og hjælpe dem med at løse

deres daglige problemer i forhold til sprog, arbejde, skole og kontakten med de

offentlige myndigheder.

2.5     At arbejde for at afholde arrangementer om Ezidi-kulturen og religion.

2.6     At arbejde for integrationsfremmende tiltag og styrke ezidiernes mulighed for

positivt og aktivt at deltage i det danske samfund samt opfordre dem til at være

en del af foreningslivet og fællesskabet i samfundet.

2.7    At arbejde for at skabe en gensidig tolerance og forståelse ezidiere og danskere

imellem.

2.8    At deltage aktivt i samfundsdebatten og udføre almennyttigt og velgørende

arbejde samt deltage i kulturelle såvel som i integrationsfremmende aktiviteter i

Danmark.

2.9   At arbejde for at forebygge fordomme, racisme og enhver form for intolerance og

diskrimination i samfundet.

 

 • 3. Formålsfremme:

3.1.   Foreningens formål vil bl.a. blive søgt opnået som følger:

3.2    Afholdelse af kulturelle arrangementer og familiesammenkomster.

3.3    Afholdelse af helligdage (Ezidi-festen, Çarşema Sor (Rød Onsdag =Ezidiernes

Påskefest)) og Jul.

3.4    Arrangere udflugter og hytteture for medlemmerne.

3.5    Arrangere konferencer, seminarer, panelmøder, samt udgive skriftlig materiale.

3.6    Oprette en hjemmeside og udgive et medlemsblad.

3.7    Igangsætte og støtte projekter, der søger foreningens formål opfyldt.

3.8    Være synlig og tage del i samfundsdebatten, når den omhandler integration og

Ezidieres forhold i Danmark og i hjemlandet.

3.9    Deltage aktivt i kulturelle og integrationsfremmende arbejde i Danmark.

3.10    Søge kommunen om at være en folkeoplysende forening.

3.11  Søge kontakt med relevante institutioner og samarbejdspartnere.

3.12   Udføre sportslige aktiviteter for børn og unge.

3.13   Arrangere undervisning i modersmålet kurdisk for børn og unge, i dansk for voksne

og om samfundsforholdene i Danmark.

 

 • 4. Medlemsbetingelser:

4.1    Som medlem kan optages enhver, der har en aktiv interesse i foreningens formål og

aktiviteter.

4.2    Indmeldelse sker ved indbetaling af kontingent.

4.3    Et medlem kan ophæve sit medlemskab med en skriftlig opsigelse.

4.4   Overtrædelse af medlemsbetingelser finder sted, når et medlem ikke har indbetalt

årskontingent til de på generalforsamlingen fastlagte betingelser eller hvis et medlem

modarbejder foreningens vedtægter.

4.5   Vælger bestyrelsen at ekskludere et medlem, kan bestyrelsens afgørelse bringes for

og sættes til afstemning på den førstkommende generalforsamling.

4.6   Beslutning om udelukkelse af et medlem kræver 2/3 flertal i bestyrelsen.

 

 • 5. Kongingent:

5.1. Medlemskontingenter fastsættes af generalforsamlingen.

5.2  Kvittering for betalt kontingent er gyldigt medlemsbevis.

 

 • 6. Generalforsamling:

6.1  Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed.

6.2  Den ordinær generalforsamling afholdes hvert år.

6.3  Generalforsamlingen indkaldes skriftligt til medlemmerne med mindst 3 ugers varsel

af bestyrelsen med angivelse af dagsorden.

6.4  Kun medlemmer, der har betalt kontingent, har stemmeret til generalforsamlingen.

6.5  Generalforsamlingens beslutninger træffes med almindeligt flertal blandt de

fremmødte stemmeberettigede. Afstemning foregår ved håndsrækning, medmindre

mindst ét medlem begærer hemmelig afstemning. Valg til bestyrelse foregår altid ved

hemmelig afstemning.

6.6  Beslutning om vedtægtsændring kræver 2/3 af de afgivne stemmer.

6.7  Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde følgende:

Valg af dirigent og referent.

 1. Fremlæggelse og godkendelse af årsregnskab.
 2. Fremlæggelse og godkendelse af budget.
 3. Behandling af indkomne forslag.
 4. Fastlæggelse af kontingent.
 5. Valg af bestyrelse.
 6. Valg af revisor.

6.8   Forslag, der ønskes behandlet af generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i

hænde senest 2 uger inden generalforsamlingen finder sted. Senest en uge før

generalforsamlingen, skal indsendte forslag være udsendt til medlemmerne.

6.9   Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen eller kan overfor

bestyrelsen begæres indkaldt med angivelse af motiveret dagsorden, når mindst 1/10

af medlemmerne fremsætter ønske om det.

 

 • 7. Bestyrelsens sammensætning:

7.1. Foreningens bestyrelse vælges på generalforsamlingen for 1 år ad gangen.

Bestyrelsen er efter generalforsamlingen foreningens øverste organ og varetager

foreningens daglige ledelse og medlemmernes interesser.

7.2  Foreningens bestyrelse består af mindst 5 medlemmer og 2 suppleanter.

7.3  Genvalg af bestyrelsesmedlemmer kan finde sted.

7.4. Bestyrelsen konstituerer sig selv på det førstkommende bestyrelsesmøde med

formand, næstformand og kasserer og fastsætter selv sin forretningsorden.

7.5  Hvis et bestyrelsesmedlem uden grund udebliver fra 3 på hinanden følgende møder,

indtræder suppleanten i bestyrelsen i stedet.

7.6  Suppleanterne kan deltage i bestyrelsesmøderne med taleret, men uden stemmeret.

7.7  Bestyrelsesmøderne indkaldes og ledes af formanden, i dennes fravær af

næstformanden og afholdes mindst 4 gange om året. Bestyrelsesmøde kan begæres

indkaldt af mindst 2 bestyrelsesmedlemmer.

7.8 Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af bestyrelsen er til stede. Ved

stemmelighed er formandens stemme afgørende.

7.9 Bestyrelsen repræsenterer foreningen udadtil og tilrettelægge og gennemfører foreningens aktiviteter i henhold til vedtægter og generalforsamlingens beslutninger.

7.10 Bestyrelsen kan nedsætte udvalg til løsning af særlige opgaver efter behov.

7.11 Bestyrelsen er ansvarlig overfor statslige institutioner og for anvendelse af det herfra modtagne tilskud, for anviste lokaler m.v. og for regnskab og dokumentation.

7.11 Kasseren er ansvarlig for indkrævning af medlemskontingentet fra medlemmerne i henhold til de gældende betalingsbetingelser. Ligeledes skal kasseren modtage og betale regninger, føre regnskab og sørge for foreningens medlemsliste.

 

 • 8 Regnskab:

8.1 Foreningens regnskab følger kalenderåret.

8.2 Årsregnskabet skal forelægges generalforsamlingen til godkendelse i revideret stand.

8.3 Årsregnskabet udarbejdes af en på generalforsamlingen valgt revisor. Revisoren har ret til enhver tid adgang til at efterse regnskab og beholdninger.

 

 • 9 Tegninsregler og forpligtelser:
  • Foreningens formue kan kun anvendes til aktiviteter inden for foreningens formål (§2).
  • Foreningen tegnes økonomisk ved formand og kasserer. I formandens fravær har næstformand og kasseren tegningsretten i fællesskab. Ved økonomiske dispositioner under 1.000 kr. kan kasseren dog have tegningsretten alene.

 

 • 10 Vedtægtsændringer:

10.1 Vedtægtsændringer kan kun finde sted på generalforsamlingen.

 

 • 11 Foreningens opløsning:

11.1 Opløsning af foreningen kan kun ske ved en dertil indkaldt ekstraordinær generalforsamling.

11.2 Til foreningens opløsning kræves, at mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for en opløsning.

11.3 Ved foreningens opløsning tilfalder eventuelle overskud – med den ekstraordinære generalforsamlings simple flertals beslutning, de foreninger, der har samme formål som vores forening.

 

NB: Senest vedtaget og revideret på foreningens generalforsamling den 18. marts 2018 i Brønshøj/København.