Vedtægter

1. Navn

Foreningens navn er ”Ezidi Kulturforening i Danmark.

Foreningens hjemsted er i København’s Kommune.

 

2. Formål

Foreningen har til formål:

2.1 At arbejde for at skabe kendskab og forståelse for Ezidi kultur, religion og traditioner i

Danmark.

2.2 At arbejde for at få det ezidiske trossamfund godkendt i Danmark.

2.3  At arbejde for medlemmernes interesser og hjælpe med at løse deres daglige problemer i Danmark

2.4 At arbejde for at afholde arrangementer om ezidi-kulturen og religion.

2.5 At arbejde for at forbedre ezidieres mulighed for at blive integreret i Danmark.

2.6 At arbejde for at skabe en gensidig tolerance og forståelse ezidiere og danskere imellem.

 

3 Formålsfremme

3.1 Foreningens formål vil bl.a. blive søgt opnået gennem eksempelvis følgende aktiviteter:

3.2  Afholdelse af kulturelle arrangementer for hele familien.

3.3 Arrangere konferencer, seminarer, panelmøder, samt udgivelse af skriftlig materiale.

3.4 Oprette en hjemmeside og udgive et medlemsblad.

3.5 Igangsætte og støtte projekter, der søger foreningens formål opfyldt.

3.6 Søge samarbejde med andre foreninger og organisationer i Danmark og i udlandet, der  arbejder efter tidssvarende formål som Ezidi-foreningen.

3.7 At være synlig og tage del i samfundsdebatten, når den omhandler Ezidieres forhold i Danmark og i hjemlandet.

 

3. Medlemskabsbetingelser

Som medlem kan optages enhver, der er fyldt 15 år og har en aktiv interesse i foreningens formål og aktiviteter.

3.2   Indmeldelse sker ved betaling af kontingent.

3.4   Et medlem kan ophæve sit medlemskab med en skriftlig opsigelse.

3.5 Overtrædelse af medlemsbetingelser finder sted, når et medlem ikke har indbetalt årskontingent i henhold til de på generalforsamlingen fastlagte betingelser eller hvis et medlem modarbejder foreningens vedtægter.

3.6 Vælger bestyrelsen at ekskludere et medlem, kan bestyrelsens afgørelse indbringes for og sættes til afstemning på den førstkommende generalforsamling.

3.7 Beslutning om udelukkelse af et medlem kræver mindst 2/3 flertal i bestyrelsen.

 

4 Kontingent 

Medlemskontingenter fastsættes af generalforsamlingen.

Kvittering for betalt kontingent er gyldigt medlemsbevis.

 

5 Generalforsamling

5.1 Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed.

5.2 Den ordinær generalforsamling afholdes hvet andet år.

5.3 Generalforsamlingen indkaldes skriftligt til medlemmerne med mindst 3 ugers varsel af bestyrelsen med angivelse af dagsorden.

5.4 Kun medlemmer, der har betalt kontingent, har stemmeret ved generalforsamlingen.

5.5 Generalforsamlingens beslutninger træffes med almindeligt flertal blandt de fremmødte stemmeberettigede. Afstemning foregår ved håndsoprækning, medmindre mindst ét medlem begærer hemmelig afstemning. Valg til bestyrelsen foregår altid ved hemmelig afstemning. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

5.6 Beslutning om vedtægtsændringer kræver 2/3 af de afgivne stemmer.

5.7 Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde følgende punkter:

Valg af dirigent og referent

Formandsberetning

Godkendelse årsregnskab

Fremlæggelse af foreningens budget til orientering

Behandling af indkomne forslag

Fastlæggelse af årskontingent

Valg af bestyrelse

Valg af revisor

Evt.

5.8 Forslag, der ønskes behandlet af generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 2 uger før generalforsamlingen. Senest en uge før generalforsamlingen skal indsendte forslag være udsendt til medlemmerne.

5.9 Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen eller kan overfor bestyrelsen begæres indkaldt med angivelse af motiveret dagsorden, når mindst 1/10 af medlemmerne ønsker det.

 

6. Bestyrelsens sammensætning

6.1 Foreningens bestyrelse vælges på generalforsamlingen for 2 år ad gangen. Den er efter generalforsamlingen foreningens øverste organ og varetager foreningens daglige ledelse.

6.2 Foreningens bestyrelse består af mindst 3 medlemmer og 2 suppleanter.

3 Genvalg af bestyrelsesmedlemmer kan finde sted.

4. Bestyrelsen konstituerer sig selv på det første møde med formand, næstformand og kasserer og fastsætter selv sin forretningsorden.

6.5. Hvis et bestyrelsesmedlem uden grund udebliver fra 3 på hinanden følgende møder, indtræder suppleanten i bestyrelsen i stedet. Suppleanterne kan deltage i bestyrelsesmøderne med taleret, men uden stemmeret.

6.6 Bestyrelsesmøder indkaldes og ledes af formanden, i dennes fravær af næstformanden og afholdes mindst 4 gange pr.år. Bestyrelsesmøde kan begæres indkaldt af mindst 2 bestyrelsesmedlemmer.

6.7 Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af bestyrelsen er til stede. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende.

6.8 Bestyrelsen repræsenterer foreningen udadtil og tilrettelægger og gennemfører foreningens aktiviteter i henhold til vedtægter og generalforsamlingens beslutninger.

6.9 Bestyrelsen kan nedsætte udvalg til løsning af særlige opgaver efter behov.

6.10 Bestyrelsen er ansvarlig overfor statelige institutioner og Århus Byråd for anvendelse         af det herfra modtagne tilskud, for anviste lokaler m.v. og for regnskab og          dokumentation.

6.11   Kassereren er ansvarlig for indkrævning af medlemskontingentet fra medlemmerne i henhold til de gældende betalingsbetingelser. Ligeledes skal kassereren modtage og betale regninger, føre regnskab og sørge for foreningens medlemsliste

 

7. Regnskab

7.1 Foreningens regnskab følger kalenderåret.

7.2 Årsregnskabet skal forelægges generalforsamlingen til godkendelse i revideret stand.

7.3 Årsregnskabet udarbejdes af en på generalforsamlingen valgt revisor. Revisoren har til enhver tid adgang til at efterse regnskab og beholdninger.

 

8. Tegningsregler og forpligtelser

8.1 Forenings formue kan kun bruges til aktiviteter inden for foreningens formål (§ 2).

8.2 Foreningen tegnes økonomisk ved formand og kasserer. I formandens fravær har næstformand og kassereren tegningsretten i fællesskab. Ved økonomiske dispositioner under 1000 kr. kan kassereren dog have tegningsretten alene.

 

9. Vedtægtsændringer

9.1 Vedtægtsændringer kan kun finde sted på generalforsamlingen.

 

10. Foreningens opløsning

10.1 Opløsning af foreningen kan kun ske ved en dertil indkaldt ekstraordinær generalforsamling.

10.2 Til foreningens opløsning kræves, at mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for en opløsning.

10.3 Ved foreningens opløsning tilfalder eventuelle overskud – med den ekstraordinære generalforsamlings simple flertals beslutning – de foreninger, der har samme formål som vores forening.